Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Projektový management > Dotační tituly > OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopn. > Prioritní osa 1
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, vývoj a inovace Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Prioritní osa 1

Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace

PRIORITNÍ OSA 1: ROZVOJ VÝZKUMU A VÝVOJE PRO INOVACE

 

Specifický cíl 1.1: Zvýšit inovační výkonnost podniků

■ Typy podporovaných aktivit

 • Zakládání a rozvoj podnikových výzkumných a vývojových center ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii firmy
 • Zavádění inovací výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh (např. up-scaling pilotní výrobní linky apod.), zavádění procesních a marketingových inovací
 • Ochrana duševního vlastnictví v podnicích, včetně pilotních projektů moderních metod ošetření duševního vlastnictví
 • Průmyslový výzkum a vývoj
 • Pre-commercial public procurement

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty (zejména malé a střední, v odůvodněných případech velké podniky), organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici Výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků) a jim podřízené či jimi zřízené organizace (v případě PCP), dále zemědělští podnikatelé s výstupem projektu mimo seznam uvedený v Příloze I. Smlouvy (o EU) v oblasti VaV a inovací.

 

Specifický cíl 1.2: Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích

■ Typy podporovaných aktivit

 • Tvorba nových a rozšiřování a zvyšování kvality současných služeb podpůrné infrastruktury, tj. vědecko-technických parků, podnikatelských inovačních center, podnikatelských inkubátorů
 • Rozvoj sítí spolupráce, vč. klastrů a technologických platforem (zejména kolektivní výzkum, založený na potřebách většího počtu MSP i větších firem, rozvoj mezisektorové spolupráce a internacionalizace)
 • Vytváření partnerství pro znalostní transfer mezi podniky a univerzitami
 • Rozvoj komunikace a sdílení poznatků mezi podnikovou a výzkumnou sférou
 • Rozšiřování/výstavba sdílené infrastruktury pro průmyslový výzkum
 • Aktivity vedoucí ke komercializaci výsledků výzkumu pomocí aktivit ověření proveditelnosti („proof – of – concept“), pozornost bude věnována opatřením v oblasti nízkouhlíkové ekonomiky a adaptace na klimatické změny

■ Příjemci podpory

 • podnikatelské subjekty, podnikatelská seskupení, orgány státní správy a samosprávy (včetně jejich svazků), jim podřízené či jimi zřízené organizace, organizace pro výzkum a šíření znalostí (tj. subjekty splňující definici výzkumné organizace dle Rámce pro státní podporu Výzkumu, vývoje a inovací), neziskové organizace
Nadcházející události
Žádná akce v kalendáři není...
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.