Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Projektový management > Dotační tituly > OP Životní prostředí > Prioritní osa 3
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Prioritní osa 3

Odpady a materiálové roky, ekologické zátěže a rizika

PRIORITNÍ OSA 3: ODPADY A MATERIÁLOVÉ TOKY, EKOLOGICKÉ ZÁTĚŽE A RIZIKA

 

Specifický cíl 3.1: Prevence vzniku odpadů

► Typy podporovaných aktivit

■  Předcházení vzniku komunálních odpadů.

■  Předcházení vzniku průmyslových odpadů (např. aplikace technologií, které sníží měrné množství odpadů vznikající ve výrobě).

►  Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 3.2: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů

► Typy podporovaných aktivit

■  Výstavba a modernizace zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů (systémy pro sběr, svoz a separaci odpadů a bioodpadů, sběrné dvory a sklady KO, systémy pro separaci KO, nadzemní a podzemní kontejnery včetně související infrastruktury).

■  Výstavba a modernizace zařízení pro materiálové využití odpadů.

■  Výstavba a modernizace zařízení na energetické využití odpadů a související infrastruktury.

■  Výstavba a modernizace zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady včetně zdravotnických odpadů (vyjma skládkování).

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 3.3: rekultivovat staré skládky

Typy podporovaných aktivit

■  Rekultivace starých skládek (technicky nedostatečně zabezpečených).

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 3.4: Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže

► Typy podporovaných aktivit

■  Inventarizace kontaminovaných a potenciálně kontaminovaných míst, kategorizace priorit kontaminovaných míst podle závažnosti.

■  Realizace průzkumných prací (včetně doprůzkumů), analýz rizik.

■  Sanace vážně kontaminovaných lokalit.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, státní organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

 

Specifický cíl 3.5: snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení

► Typy podporovaných aktivit

■  Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství.

■  Vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií.

■  Vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií.

■  Rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPCC).

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, veřejnoprávní instituce, příspěvkové organizace, vysoké školy, školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, podnikatelské subjekty, obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby podnikající.

Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení