Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontakty
Domovská stránka > Naše služby > Projektový management > Dotační tituly > OP Životní prostředí > Prioritní osa 1
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, vývoj a inovace Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Prioritní osa 1

Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

PRIORITNÍ OSA 1: ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY VOD A SNIŽOVÁNÍ RIZIKA POVODNÍ

 

Specifický cíl 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních vod

► Typy podporovaných aktivit

■  Výstavba kanalizace za předpokladu existence vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, výstavba kanalizace za předpokladu související výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny odpadních vod včetně decentralizovaných řešení likvidace odpadních vod (domovní čistírny odpadních vod nebudou podporovány).

■  Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren odpadních vod.

■  Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami (eutrofizace vod) – podporovaná zejména u vodárenských nádrží, nádrží koupacích vod a na přítocích do těchto nádrží.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města prahy, příspěvková organizace, obchodní společnosti

 

Specifický cíl 1.2: Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství

► Typy podporovaných aktivit

■  Výstavba a modernizace úpraven vody a zvyšování kvality zdrojů pitné vody včetně výstavby a modernizace systémů (technická opatření) pro ochranu zdrojů pitné vody v jejich bezprostřední blízkosti, sloužící veřejné potřebě.

■  Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody včetně souvisejících objektů sloužících veřejné potřebě.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, společnosti vlastněné z více než 50% majetku obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty

 

Specifický cíl 1.3: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

► Typy podporovaných aktivit

■  Zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv, zlepšení přirozených rozlivů.

■  Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu a jejich další využití namísto jejich urychleného odvádění kanalizací do toků.

■  Obnovení, výstavba a rekonstrukce, případně modernizace vodních děl sloužící povodňové ochraně.

■  Stabilizování a sanace svahových nestabilit ohrožujících zdraví, majetek a bezpečnost vyplývajících z „registru svahových nestabilit“.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, státní organizace, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy a školská zařízení, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky), církve a náboženské společnosti a jejich svazy, fyzické osoby podnikající (pouze pro aktivitu 1.3.3 kromě opatření výstavba suchých nádrží).

 

Specifický cíl 1.4: Podpořit preventivní protipovodňová opatření

► Typy podporovaných aktivit

■  Analýza odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření.

■  Budování, rozšíření a zkvalitnění varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na celostátní úrovni, digitální povodňové plány.

■  Budování a rozšíření varovných, hlásných, předpovědních a výstražných systémů na lokální úrovni, digitální povodňové plány.

► Příjemci podpory

■  kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu, státní podniky, veřejné výzkumné instituce, městské části hl. města prahy, příspěvkové organizace, vysoké školy, nestátní neziskové organizace (obecné prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy, spolky).

Nadcházející události
Žádná akce v kalendáři není...
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.