Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O násKontaktyKariéra
Domovská stránka > Naše služby > Výzkum, vývoj a inovace > RIS3 - Strategie inteligentní specializace Královéhradeckého kraje > Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Regionální stálá konference Výzkum, vývoj a inovace Průmyslové zóny Centrální nákupy a veřejné zakázky

Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace

Klíčová oblast změny je zaměřena v prvé řadě na řešení některých příčin nezaměstnanosti absolventů v Královéhradeckém kraji. Předpokladem pro kvalitní vzdělávání na všech stupních vzdělávací soustavy je jeho důsledné propojení s praxí a reálným životem, odpovídající materiální zázemí ve vzdělávacích institucích a motivovaní a profesionálně zdatní učitelé a další zaměstnanci.  V regionu lze vysledovat přetrvávající nesoulad oborové struktury středních a vysokých škol s požadavky trhu práce, prozatím nepříliš účinnou podporu technických, elektro a stavebních oborů ze strany zřizovatelů středních škol na úkor jiných nepotřebných oborů (např. ekonomických), nepoměr mezi počtem míst na středních školách a počtem uchazečů o studium střední školy, který způsobuje celkový nárůst uchazečů o maturitní obory (potažmo absolventů maturitních oborů) na úkor uchazečů o obory s výučním listem (potažmo absolventů oborů s výučním listem). Dalším úkolem je přiblížení praktické výuky konkrétního oboru reálné praxi, aby absolventi jednotlivých oborů mohli být bez jakýchkoliv prodlev okamžitě využitelní v praxi. V současné době je tedy nezbytně nutné zapojit zaměstnavatele do spolupráce již se základními školami (dále ZŠ) a poté i se středními a vysokými školami. Motivace žáků ke studiu oborů požadovaných trhem práce by měla přicházet právě od zaměstnavatelů a samozřejmě i profesně zdatných kariérových poradců. Také školní vzdělávací programy by měly doznat změn, které budou odrážet inovace v oblasti výuky odborných předmětů a praktické výuky jednotlivých pracovišť. Cílem je podporovat obory vzdělání, jejichž absolventi chybí na trhu práce, zaměřovat se na okamžitou praktickou uplatitelnost absolventů a rozvíjet spolupráci škol se zaměstnavateli (např. částečný přesun výuky do prostor podniků a firem, exkurze a stáže pro pedagogy i žáky) z důvodů přiblížení odborného vzdělávání žáků reálné praxi. V co největší míře je potřeba zavést v primárním a sekundárním školství systém identifikace a péče talentované jedince. V tomto směru je potřebné zvýšit úroveň a efektivitu kariérového poradenství, aby konkrétní obor studovali vždy jedinci s odpovídajícími schopnostmi, předpoklady a zájmy.

Cílovým stavem je situace, kdy veřejná správa průběžně mapuje potřeby firem v regionu, celkovou situaci na trhu práce a získává zpětnou vazbu na kvalitu absolventů. Vzdělávací soustava spolupracuje se zaměstnavateli a přizpůsobuje v maximální možné míře profil absolventa požadavkům trhu práce. Především v primárním a sekundárním školství je zaveden systém identifikace a práce s talenty, včetně rozvoje osob provádějících kariérní poradenství. Je nastaven systém dalšího vzdělávání pro pracovníky ve školství s důrazem na kooperaci s firmami. Pro efektivní implementaci RIS3 v Královéhradeckém kraji je zajištěn chod Rady pro výzkum, vývoj a inovace Královéhradeckého kraje, výkonné jednotky RIS3 a jejího RIS3 týmu a také podnikatelských inovačních platforem.

Klíčová oblast změn C: Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace

Strategické cíle v klíčové oblasti změn C:

- strategický cíl C.1. Zvýšit kvalitu absolventů a pedagogů

 

Indikátory strategických cílů/klíčové oblasti změn:

Spokojenost zaměstnavatelů v kraji s kvalitou absolventů (na základě pravidelného reprezentativního terénního šetření)

Počet žáků/studentů zapojených do programů na rozvoj talentů

Strategický cíl C.1. Zvýšit kvalitu absolventů a pedagogů

Veřejná správa průběžně mapuje potřeby firem v regionu, celkovou situaci na trhu práce a získává zpětnou vazbu na kvalitu absolventů s důrazem na technické a přírodovědné obory. Vzdělávací soustava spolupracuje se zaměstnavateli a přizpůsobuje v maximální možné míře profil absolventa požadavkům trhu práce. Především v primárním a sekundárním školství je zaveden systém identifikace a práce s talenty, včetně rozvoje osob provádějících kariérní poradenství. Je nastaven systém dalšího vzdělávání pro pracovníky ve školství s důrazem na kooperaci s firmami.

Specifické cíle 

Indikátory specifického cíle

Typové aktivity/projekty/operace[1]

Specifický cíl C.1.1. Posílit kvalitu absolventů počátečního vzdělávání s důrazem na technické/ přírodovědné obory a popularizační aktivity

 • Počet subjektů/osob zapojených do aktivit
 • Podíl žáků/studentů nastupujících ke studiu technických a přírodovědných oborů na SŠ/VŠ
 • Podíl zahraničních studentů na VŠ

 

 • Aktivity popularizace vědy a techniky
 • Positivní propagace technických a přírodovědných oborů a VaVaI obecně široké veřejnosti
 • Podpora spolupráce ZŠ a SŠ při výuce technických dovedností
 • Podpora volnočasových aktivit dětí, žáků a studentů směřující k rozvoji technických a přírodovědných dovedností (zájmové a neformální vzdělávání, soutěže, populárně-naučný výklad tématu, kroužky na ZŠ apod.)
 • Rozvoj aktivit posilujících podnikavost (finanční gramotnost, netechnické kompetence, základy podnikání, podnikatelské soutěže - podnikatelské záměry, virtuální firmy…)
 • Upgrade vzdělávací infrastruktury a zařízení
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.2. Posílit spolupráci vzdělávacích institucí s podnikatelským sektorem

 • Spokojenost zaměstnavatelů s úrovní odborných škol a profily absolventů (na základě pravidelného reprezentativního terénního šetření)
 • Počet závěrečných prací realizovaných ve spolupráci s firmami
 • Počet subjektů/osob zapojených do aktivit

 

 • Systém periodické analýzy potřeb firem v regionu ve vztahu k absolventům SŠ,VŠ
 • Spolupráce škol a firem na úpravě kurikul a kompetenčních modelů absolventů SŠ, VŠ
 • Stáže/odborné praxe žáků/studentů ve firmách
 • Setkání s úspěšnými podnikateli - příklady táhnou, motivace k podnikání
 • Podpora závěrečných a např. ročníkových prací dle témat zadaných firmami
 • Letní školy realizované ve spolupráci výzkumných organizací s aplikační sférou
 • Platforma spolupráce škol, zaměstnavatelů a institucí trhu práce
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.3. Zavést systém péče o talenty v počátečním vzdělávání

 • Podíl institucí předškolního a  počátečního vzdělávání v kraji se zavedeným systém péče o talenty
 • Počet zapojených osob (talentovaných jedinců)
 
 • Zavedení systému identifikace a práce s talenty MŠ, ZŠ, SŠ,VOŠ,VŠ (příprava systému, metodiky, školení a stáže kariérních poradců, aktivity kariérního poradenství)
 • Příprava a realizace konkrétních nástrojů pro identifikované talenty
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Specifický cíl C.1.4. Posílit kvalitu pedagogů

 • Přepočtený počet úvazků (FTE) pracovníků firem podílejících se na výuce v institucích počátečního vzdělávání
 • Počet osob zapojených do aktivit
 
 • Stáže pedagogů ve firmách
 • Participace lidí z praxe na výuce SŠ, VŠ
 • Podpora dalšího odborného vzdělávání pedagogů
 • Motivační aktivity pro účast pedagogů na poskytování služeb dalšího vzdělávání
 • Podpora přípravy projektů naplňujících specifický cíl (např. prostřednictvím smart akcelerátoru)

Strategie a národní dokumenty, z nichž jsou strategické a specifické cíle čerpány:

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje 2010 – 2015: Priorita 1 - Efektivní využití kapacit a potenciálu institucí sekundárního a terciárního vzdělávání a výzkumných organizací

Strategie rozvoje lidských zdrojů Královéhradeckého kraje – Prioritní osa č. 1 a 2

Komplexní studie progresivních odvětví Královéhradeckého kraje v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Podmínky a bariéry realizace intervencí v této klíčové oblasti změn:

Ochota vzdělávacích institucí, firem a organizací trhu práce spolupracovat na smysluplných aktivitách reagujících na potřeby firem

Zájem žáků a studentů o technické a přírodovědné obory

Existence příkladů dobré praxe ve firmách a výzkumných organizacích, které lze popularizovat

Zájem firem účastnit se výuky v sekundárním a terciérním vzdělávání

Zvyšování kvality výuky[1] Jedná se pouze o indikativní seznam, který není předmětem schválení Zastupitelstva Královéhradeckého kraje. Konkrétní aktivity budou obsaženy v navazujících akčních plánech naplňovaných projektovými fišemi.

Nadcházející události
10. 10. 2019
Příležitosti pro region
Detail události
Aktuálně
Archiv aktualit
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení
Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním cookies, nezbytných pro dobré fungování webu.