Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
AktualityKontaktyKariéra
CIRI > Naše služby > Projektový management > Dotační tituly > Integrovaný regionální OP > Prioritní osa 4
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

Prioritní osa 4

Komunitně vedený místní rozvoj

PRIORITNÍ OSA 4: KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ

 

Specifický cíl 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu

■ Typy podporovaných aktivit

Aktivity v rámci strategie CLLD z níže uvedených specifických cílů IROP:

 • SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy;
 • SC 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof;
 • SC 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi;
 • SC 2.2 Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání;
 • SC 2.3 Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví;
 • SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení;
 • SC 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví;
 • SC 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.

■ Příjemci podpory

 • subjekty, které realizují projekty v rámci schválených strategií komunitně vedeného místního rozvoje na území MAS. Kategorie příjemců jsou specifikovány v jednotlivých specifických cílech IROP.

 

Specifický cíl 4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS

■ Typy podporovaných aktivit

 • Přípravné podpůrné činnosti
 • Provozní činnosti
  • Animační činnosti

■ Příjemci podpory

 • místní akční skupiny s právní subjektivitou:
  • obecně prospěšná společnost podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů,
  • spolek podle § 214 a podle § 3045 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • ústav podle § 402 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
  • zájmové sdružení právnických osob podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nadcházející události
24. 5. 2022
Konference - ENERGETIKA 2022
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení