Regionální rozvojová agentura - Královéhradeckého kraje
English
O RSK KHKKontakty sekretariátu
CIRI > Naše služby > Energetika > EPC
Regiocentrum Nový pivovar
Evropský dům
Soukenická 54
500 03 Hradec Králové
 
telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Projektový management Rozvoj obcí a regionů Průmyslové zóny Výzkum, vývoj a inovace Centrální nákupy a veřejné zakázky Energetika

EPC

Efektivní nástroj pro realizaci úsporných opatření

Královéhradecký kraj v roce 2011 pověřil CIRI administrací projektů v oblasti energetických úspor metodou EPC (Energy Performance Contracting) jako způsobem financování energeticky úsporných opatření.

Jaké jsou základní charakteristiky metody EPC?

 • Financování energeticky úsporných opatření z úspor provozních nákladů vzniklých realizací těchto opatření = nevyžaduje okamžité investiční zdroje, ale vyžaduje evidenci nákladů a použití úspor na splácení zrealizovaných opatření.
 • Velikost celkové investice je závislá na potenciálu dosažených úspor = můžu investovat tolik, kolik mi investice přinese úspor.
 • Stanoví se tzv. referenční spotřeba, vůči které se dosažení úspory vyhodnocuje.
 • Výši úspory - tzv. garantovanou úsporu - garantuje dodavatel tzv. ESCO (Energy Service COmpany, tedy společnost poskytující energetické služby) = garantuje výši finančních prostředků nutných ke splácení zrealizovaných opatření.
 • ESCO zajišťuje po dobu smluvního vztahu energetický management v objektech, na kterých realizoval úsporná opatření.
 • Délka smluvního vztahu 4 – 10 let = závisí na výši investice v poměru k výši úspory.
 • Může vzniknout i tzv. nadúspora = úspora nad garantovanou úsporu, její využití může být různé (část se vyplatí ESCO, investuje se do dalších energeticky úsporných opatření apod. dle smluvních podmínek).
EPC

Základní princip metody EPC znázorňuje obrázek vpravo.

Z grafu vyplývá, že instalací energeticky úsporných opatření dochází ke snížení provozních nákladů. Ty jsou využívány ke splácení provedené investice. Dále je zde znázorněno, že vzniká tzv. nadúspora, se kterou je nakládáno dle smluvních podmínek.

Královéhradecký kraj realizoval v roce 2012 dva projekty metodou EPC - tzv. balíček I a balíček II (balíček = skupina organizací, resp. objektů, ve kterých byla realizována energeticky úsporná opatření) - s obdobím garance na 10 let (do roku 2022 včetně). Dodavatelem je sdružení firem Enesa a.s.  a D-energy s.r.o. V balíčcích jsou zahrnuta zejména školská zařízení, součástmi jsou součástí je ale i nemocnice a některé sociální ústavy.

 • Balíček I zahrnuje 11 organizací, 17 objektů, ve kterých byla realizována investice ve výši 25 mil. Kč bez DPH, garantovaná úspora je ve výši 4,490 mil. Kč
 • Balíček II zahrnuje 13 organizací, 19 objektů, ve kterých byla realizována investice ve výši 21,150 mil. Kč bez DPH, garantovaná úspora je ve výši 4,140 mil. Kč

Celkové náklady pro Královéhradecký kraj, za dobu trvání smluvního vztahu (2012 – 2022) za balíček I a balíček II včetně finančních služeb a energetického managementu 84 mil. Kč.

V roce 2012 proběhla realizace energeticky úsporných opatření, od roku 2013 začalo období garance, tedy sledování a vyhodnocování dosažených úspor, a to včetně zajištění energetického managementu.

Jaká byla zrealizována úsporná opatření? Výčet je následující:

 • otopná soustava
  • instalace IRC ventilů
  • instalace teplotních čidel a nastavení vytápění dle „programu“ jednotlivých sledovaných místností
  • vyregulování otopných soustav
  • výměna oběhových čerpadel
 • osvětlení - instalace úsporných zářivkových trubic,
 • voda – instalace perlátorů a závažíček do nádržek na splachování
 • změna způsobu vytápění – došlo k likvidaci kotelny spalující LPG, která byla nahrazena soustavou účinných tepelných čerpadel

Jak je průběžně plněno dosahování garantované úspory ukazují následující grafy.

Grafy znázorňují dosažení celkové úspory (tedy garantované a nadúspory) v jednotlivých letech období garance, které jsou dosud vyhodnoceny. Na výši úspory má samozřejmě vliv cena energií. Energie pro Královéhradecký kraj a jeho organizace soutěží CIRI formou centrálních nákupů. Dále má vliv tuhost zimy (pro ověření dosažené úspory se pracuje s tzv. denostupni) a samozřejmě kvalita realizace a dodržování provozních podmínek v jednotlivých objektech.

Z grafu balíčku I je patrné, že v prvních letech garance docházelo k regulování nastaveného systému, tak aby vyhovoval provozním podmínkám zapojených organizací. Jednalo se zejména o regulaci vytápění, úpravy u dlouhodobě sluncem ohřívaných stěn, přizpůsobení natápění u historických budov atd. Jednalo se o specifické podmínky, které bylo nutné zohlednit pro správné nastavení systému. U balíčku II tyto výkyvy nebyly a v podstatě od realizace úsporných opatření bylo dosahováno stabilně garantované úspory s mírným nárůstem nadúspory.

Za období let 2013 - 2020 bylo v každém z balíčků dosaženo nadúspory v součtu přes 10 mil. Kč.

 

graf
graf

 

 

Dosavadní poznatky a doporučení z pohledu administrátora projektu EPC

 1. Dobré PR – na úplném začátku je vhodné všem potenciálně zapojeným organizacím dobře vysvětlit co projekt EPC je a jaká mohou mít očekávání, spolupráce zapojených subjektů je klíčová.
 2. Precizní příprava – zadavatel poskytuje uchazečům ve výběrovém řízení technické údaje o objektech, podle kterých následně uchazeč vytváří mix energeticky úsporných opatření, aby zadavatel získal maximální přínos. Co nejpodrobnější a nejpřesnější podklady jsou nezbytné. Čím je objekt v horším technickém stavu, tím má větší potenciál pro dosažení úspory. Obecně jsou realizována spíše opatření na technologiích než zásadní stavební práce.
 3. Výběr dodavatele – formou jednacího řízení s uveřejněním – specifický druh veřejné zakázky. Pokud s tímto způsobem výběru dodavatele nemáte zkušenosti, oslovte odbornou firmu, která Vám se správným postupem v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek pomůže.
 4. Realizace opatření – precizní koordinace a podrobná kontrola při přebírání zrealizovaných opatření včetně dokumentace.
 5. Období garance – průběžná komunikace se zapojenými subjekty, jejich podpora při řešení případných provozních potřeb a současně důslednost při kontrole dodržování nastavených úsporných opatření.
 6. Vyhodnocování dosažené úspory – kontrolní výpočet dodaného vyhodnocení od ESCO a zohlednění realizace dalších vlastních energeticky úsporných opatření, tak aby byl oddělen přínos projektu EPC a případně následně zrealizovaných dalších opatření.

 

Nadcházející události
10. 10. 2023
Vyhlášení výsledků soutěže Buďte inspirací
Detail události
17. 10. 2023
Regionální setkání 2023
Detail události
6. 11. 2023
TÝDEN VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
Detail události
9. 11. 2023
TEXCHEM - koloristická konference
Detail události
15. 11. 2023
6. Veletrh sociálního podnikání
Detail události
4. 6. 2024
URBIS SMART CITY FAIR 2023
Detail události
Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové, telefon: + 420 495 817 802, mobil: + 420 725 506 842, e-mail: info@cirihk.cz
Zobrazení pro mobil / Klasické zobrazení